Organizers
Local Organizing Committee
 • Ching Cheng, National Cheng Kung University
 • Mei-Yin Chou, Academia Sinica
 • Guang-Yu Guo, National Taiwan University
 • Jer-Lai Kuo, Academia Sinica
 • Tsan-Chuen Leung, National Chung Cheng University
 • Shiow-Fon Tsay, National Sun Yat-sen University
 • Ching-Ming Wei, Academia Sinica
 • Chih-Kai Yang, National Chengchi University

International Program Committee:
 • Kee Joo Chang, Korea Advanced Institute of Science and Technology
 • Zhong Fang, Chinese Academy of Sciences
 • Xin-Gao Gong, Fudan Unviersity
 • Guang-Yu Guo, National Chengchi University
 • Jisoon Ihm, Seoul National University
 • Ming-Hsien Lee, Tamkang University
 • Tamio Oguchi, Osaka University
 • Takahisa Ohno, National Institute for Materials Science
 • Atsushi Oshiyama, University of Tokyo
 • Kiyoyuki Terakura, Japan Advanced Institute of Science and Technology
 • Shinji Tsuneyuki, University of Tokyo
 • Satoshi Watanabe, University of Tokyo
 • Jaejun Yu, Seoul National University
Top
Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
No. 1, Roosevelt Rd., Sec. 4, Taipei, 10617, Taiwan
Conference E-mail: asian15@gate.sinica.edu.tw