Program

quick jump to:    Program Schedule     Poster Schedule


Program Schedule

Program Schedule

download Program Schedule

2015 6/16 Tuesday
08:00~08:45 REGISTRATIONS
08:45~09:00 OPENING: Mei-Yin Chou, IAMS DIRECTOR
09:00~09:45 PLENARY 1: John S. Tse
09:45~10:00 COFFEE BREAK
10:00~12:00 Section 1A Section 1B Section 1C
Rauzah Hashim
Vannajan Sanghiran Lee
Ming-Hsien Lee
Lam K. Huynh
Vladimir Belosludov
Toshiaki Iitaka
Chin-Lung Kuo
Ying Chen
Makusu Tsutsui
Yu-Hui Tang
Chao-Cheng Kaun
Ilias Amanatidis
12:00~13:30 LUNCH
13:30~15:00 Section 2A Section 2B Section 2C
Hui-Hsu Gavin Tsai
Jiann T'suen Lin
Yu-Tai Tao
Guang-Yu Guo
Jisoon Ihm
Balazs Hetényi
Xin-Gao Gong
Yu-Chang Chen
Patrick Sit
15:00~15:30 COFFEE BREAK
15:30~16:30 Section 3A Section 3B Section 3C
Hockseng Nguan
Yun-Wen Chen
Arkapol Saengdeejing
Hirobumi Mineo
Yu-Lin Yeh
Ermias Girma Leggesse
Tzu-Jen Lin
Yulia Yu. Bozhko
Santhanamoorthi Nachimuthu
16:30~17:00 COFFEE BREAK
17:00~18:30 Section PA Section PB  
POSTER FLASH TALKS POSTER FLASH TALKS  
18:30~19:00 Dinner/Poster Prepare
19:00~20:00 POSTER SESSION
2015 6/17 Wednesday
08:30~09:00 REGISTRATIONS
09:00~09:45 PLENARY 2: Peijun Hu
09:45~10:00 COFFEE BREAK
10:00~12:00 Section 4A Section 4B Section 4C
Shang-Bin Liu
Aloysius Soon
Shawn D. Lin
Hsin-Tsung Chen
Qiang Sun
Hongming Weng
Viet Huy Nguyen
Hung-Chung Hsueh
Duc Nguyen-Manhm
Kwang-Ryeol Lee
Hiroshi Mizuseki
Koji Aka
12:00~13:30 LUNCH
13:30~15:00 Section 5A Section 5B Section 5C
Satoshi Watanabe
Jian-Tao Wang
Chee Kwan Gan
Qian Wang
Su Ying Quek
Chih-Kai Yang
Vijay Kumar
Gang Lu
Kahyun Hur
15:00~15:30 COFFEE BREAK
15:30~17:40 Section 6A Section 6B Section 6C
Toyoko Imae
Gour Prasad Das
Wei-Hung Chiang
Shi-Hsin Lin
Sirichok Jungthawan
Swapan K. Ghosh
Seungwu Han
Jiraroj T-Thienprasert
Katsumi Hagita
Chih-Kai Lin
Manoj Harbola
Jeng-Da Chai
Ryoji Sahara
Miao Miao Wu
Cheng-chau Chiu
17:40~18:30 Goto Banquet
BANQUET
2015 6/18 Thursday
08:30~09:00 REGISTRATIONS
09:00~09:45 PLENARY 3: Puru Jena
09:45~10:00 COFFEE BREAK
10:00~11:30 Section 7A Section 7B Section 7C
Yuan Chung Cheng
Elise Yu-Tzu Li
Kaito Takahashi
Khian-Hooi Chew
Zhifeng Liu
Yasuhiro Senda
Hieu Chi Dam
Yansun Yao
Jyh-Shing Lin
11:40~12:30 SPECIAL TALK by Yoshiyuki Kawazoe + CLOSING/AWARD
LUNCH

Poster Schedule

The poster section will take place at the evening of first night (18:30 to 20:00, 6/16 (Tue)) at the 12th floor of conference venue.

  • Each presenter should print her/his poster in A0 portrait size (no bigger than 90 cm in width and 150 cm in height).
  • The poster presenters will stand by his/her poster to answer the questions in the poster session. The posters should be set up before 15:30 pm of 6/16 and removed by 17:40 pm of 6/17.

download Poster Schedule

Top
Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
No. 1, Roosevelt Rd., Sec. 4, Taipei, 10617, Taiwan
Conference E-mail: accms8.taipei@gmail.com
National Taiwan University of Science and Technology
No.43, Sec. 4, Keelung Rd., Da’an Dist., Taipei 106, Taiwan